GBK huishoudelijk reglement

Algemene ledenvergadering 

De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars is een vereniging met leden. De leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt minimaal eenmaal per jaar plaats. Het bestuur legt dan de volgende onderwerpen ter goedkeuring voor aan de leden: inhoudelijk en financieel jaarverslag, benoeming eventuele nieuwe bestuur- en/of commissieleden en de plannen voor het nieuwe jaar. 


Ballotage 

Om het niveau van de vereniging te waarborgen, worden nieuwe leden geballoteerd. Voor meer informatie, klik hier

Spelregels voor bestuursleden 

Het bestuur van de GBK bestaat uit zes onbezoldigde bestuursleden die tevens lid/vriend van de vereniging zijn. Om te voorkomen dat voor deze leden wel de lasten (tijd en energie steken in bestuurswerk) en niet de lusten (o.a. deelnemen aan een GBK-expositie) gelden, hebben we als bestuur het volgende afgesproken.

Dezelfde rechten als ‘gewone’ GBK-leden: 
Net als ‘gewone’ kunstenaarsleden van de vereniging staat het bestuursleden vrij om deel te nemen aan de selectie voor GBK-exposities. Bestuursleden die willen deelnemen aan een expositie nemen echter zelf geen zitting in de selectiecommissie voor die expositie. 

Net als ‘gewone’ kunstenaarsleden van de vereniging staat het bestuursleden vrij om voorstellen te doen voor GBK-exposities of andere GBK-activiteiten. Wanneer een meerderheid van het bestuur daarmee instemt en de financiën dat toelaten, kan het voorstel ook worden uitgevoerd. 

Net als ‘gewone’ kunstenaarsleden van de vereniging kan een bestuurslid een vergoeding krijgen voor zijn/haar werk als curator/projectleider.

Dezelfde plichten als ‘gewone’ GBK-leden: 

Bij aantreden als nieuw kunstenaarslid is het vastgestelde ballotagebeleid ook op nieuwe bestuursleden van toepassing. Gedurende hun bestuursperiode betalen bestuursleden gewoon contributie, conform de in dat jaar geldende tarieven.

Onkostenvergoedingen: 
Het werk als bestuurslid brengt soms extra kosten met zich mee. In de volgende gevallen kunnen bestuursleden deze kosten declareren: 
  • Reiskosten (van en naar woonplaats) in verband met bestuursvergaderingen en overige GBK-activiteiten.
  • Horecakosten tijdens een GBK-bespreking buiten de deur. Gezien het beperkte budget van de GBK gaan bestuursleden hier echter terughoudend mee om.
  • Horecakosten van derden: in sommige situaties is het voor de hand liggend dat de GBK deze kosten voor haar rekening neemt. Ook hier geldt dat bestuursleden daar terughoudend mee omgaan.

OVER DE GBK

ACTUEEL