Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 05-02-2016

Minimaal eenmaal per jaar houdt de GBK een ALV waarbij elk lid van de vereniging welkom is om te stemmen over nieuwe plannen, beleid of andere veranderingen, bijvoorbeeld over de financiën of bestuurswisselingen. Voor diegene die de afgelopen ALV van 5 februari bij galerie Bart in Nijmegen gemist hebben, volgt hieronder een korte toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen van deze vergadering.

De ALV werd geopend door voorzitter Casper Verborg met een korte uitleg over het doel van avond en de agenda. De eerste paar punten waren hamerstukken en werden snel afgehandeld; het verslag van de vorige ALV en de financiële verantwoording over 2014 en 2015 werden zonder vragen aangenomen. Het belangrijkste punt van deze vergadering was immers de deplorabele toestand van de GBK, met een teruglopend ledenaantal, een onderbezet bestuur en commissies en het ontbreken van voldoende initiatief bij de leden.

Om dit punt goed in te leiden gaf Casper Verborg een kort overzicht van de stand van de zaken en wat het bestuur het afgelopen jaar allemaal heeft ondernomen om het tij te keren. Hij eindigde de uiteenzetting met de wens van het bestuur om de GBK te laten fuseren met Beeldende Kunst Arnhem tot een nieuw te vormen stichting: Beeldende Kunst Gelderland.

Vanzelfsprekend leidde dit tot veel discussie. Het voert te ver om de hele discussie op deze plek te herhalen, maar de tendens was duidelijk: de overgrote meerderheid van de aanwezige leden was het ermee eens dat er een ingrijpende verandering moet komen. De GBK in de huidige opzet functioneert niet meer. Vele opmerkingen, bezwaren, overwegingen en ideeën passeerden de revue. Om de discussie te stroomlijnen en een positief karakter te geven, kwam Marlies Leupen met het voorstel om de ideeën en gedachten te formuleren als een wens.

De inbreng van de leden over de wensen voor de nieuwe koers is, met dank aan Marga Knaven en Marlies Leupen, als volgt vertaald:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over de functie en rol van de GBK:

 • Loketfunctie voor de hele provincie (maar Gelderland niet noemen in de naam)
 • Beschikbaar rechtspersoon voor kunstenaars die projectsubsidie willen aanvragen
 • Plek / gelegenheid waar je elkaar kunt leren kennen, kunt ontmoeten
 • Gelegenheid om een presentatie over je eigen werk te geven

Over de werkwijze van de GBK:

 • De leden zelf iets laten creëren/organiseren
 • Beschikbare budget verdelen over de provincie, zonder toezicht van een projectcommissie
 • Contributie omlaag
 • Nog liever: geen contributie, maar subsidie
 • Splitsing tussen bestuurswerk en uitvoerend werk
 • Vergoeding voor het bestuur

Als ambitie voor de GBK:

 • Meer presentatieruimtes, bijv. een ruimte in elke grotere gemeente in de provincie
 • Een eigen ruimte/projectruimte
 • Een GBK-café of restaurant (zonder huur)
 • Meer groepstentoonstellingen
 • Iemand (in dienst?) die subsidies aanvraagt (en aanvragen schrijft)
 • Een betaalde kracht die activiteiten organiseert
 • Een Gelderse Kunstprijs initiëren en organiseren
 • Bij eventuele opheffing: subsidie voor middenkader BK veiligstellen

Op het gebied van samenwerking:

 • De bovenverdieping van Circa...dit huren en als eigen ontmoetingsruimte gebruiken
 • Partnerschap zoeken met ArtEZ, SLAK en andere organisaties
 • Opheffingstentoonstelling in het Valkhof met boek als afsluiting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uiteindelijk werd er een werkgroep geformeerd, bestaande uit Marlies Leupen, Coen Vernooij, Cor Litjens, Gabi Rets, Ria Roerdink, Rogier Jansen, Marga Knaven en Casper Verborg, die de komende tijd gaan werken aan een aantal mogelijke scenario’s met de wensen van de leden als uitgangspunt. Op 8 april worden deze scenario’s tijdens een nieuwe ALV aan de leden gepresenteerd en ter stemming voorgelegd.

De avond werd afgesloten met applaus voor de vertrekkende bestuursleden Marga Knaven en Robert Derksen: hun termijn zit erop. Waarna de borrel het uitgelezen moment was om met elkaar flink te bomen over allerlei nieuwe ideeën en initiatieven. Leden, bedankt!

Het bestuur

NIEUWS