beeld

De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel op 5 februari 2016 !!


Allereerst wensen wij je natuurlijk een heel gelukkig en inspirerend nieuwjaar! Met hopelijk voor iedereen veel mooie tentoonstellingen en projecten.

De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars nodigt je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van vrijdag 5 februari 2016 en een nieuwjaarsborrel. De Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2016 wordt deze keer niet in Arnhem maar in Nijmegen gehouden, bij galerie Bart op het Honigcomplex!


We stemmen over de jaarrekening 2015 en bespreken het jaarverslag van 2015.

Maar belangrijker, en zoals eerder aangekondigd: vooral wil het bestuur een koerswijziging voorleggen. Zondag 13 december heeft het bestuur een vergadering gehouden met een groot deel van de leden die momenteel actief betrokken zijn in de vereniging, als commissie-lid of als curator. Uit deze brainstorm-sessie zijn ideeën ontstaan die het bestuur tijdens de ALV wil voorleggen aan de leden. Wat deze plannen zijn hoor je dus op 5 februari!

Uiteraard is er aan het begin van de avond en na afloop ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We hopen op een grote opkomst!!

Hartelijke groeten,
Het bestuur

Robert Derksen (penningmeester), José Sprenkels (secretaris), Marga Knaven (kunstenaar-lid) en Casper Verborg (voorzitter)Visie van het bestuur

Het bestuur heeft er in 2015 alles aan gedaan om – na het vanwege bestuurswisselingen en interne communicatieproblemen moeizame jaar 2014 – een frisse start te maken. Dit kwam tot uiting in de nieuwe ledenexpositie ‘Member this’, die plaatsvond in het voorjaar (een feitelijke toelichting is te lezen in het verslag van de projectcommissie). Het bestuur wilde laten zien dat de vereniging kan uitpakken met een goede tentoonstelling. Neel Diekema en Marga Knaven hebben veel ateliers bezocht, gepraat, gewikt en gekozen. Samen met de overige bestuursleden en de betrokken kunstenaars is er een mooie groepstentoonstelling neergezet. Helaas hebben maar weinig mensen hiervan genoten. Tijdens de openingsavond was het opvallend rustig met slechts twintig bezoekers. In een poging om meer aandacht van de leden (en ander publiek) voor deze tentoonstelling te krijgen, heeft het bestuur een finissage georganiseerd, waar uiteindelijk twee bezoekers op af kwamen. Dat werkt niet echt motiverend, maar de houding van sommige deelnemende kunstenaars verbaasde ons nog meer. Omdat wij van mening zijn dat kunst niet gratis is en dat kunstenaars niet van de lucht kunnen leven, kregen zij een onkostenvergoeding onder de voorwaarde dat ze een middag kwamen suppoosten. Helaas bleek dit voor sommigen teveel gevraagd. Dat wekt bij ons de vraag: wat wil de GBK-kunstenaar?

Binnen de huidige structuur zorgen de commissies voor het begeleiden van projecten, de communicatie en de ballotage, maar dan moeten er wel leden bereid zijn om zitting te nemen in deze commissies. Helaas is deze wil er in onvoldoende mate. Op dit moment hebben geen van de drie commissies een voorzitter, een situatie die met name bij de ballotagecommissie voor problemen zorgt. Meerdere keren hebben we een oproep verstuurd aan alle leden en vrienden van de vereniging om zich te melden als bestuurs- of commissielid. We waren verbaasd door de doodse stilte die keer op keer in de mailboxen te vinden was.

Gaandeweg het jaar is het belangrijker geworden om te achterhalen wat de leden van de GBK nu eigenlijk willen en om de Taskforce te evalueren. Uit gesprekken links en rechts was ons reeds duidelijk geworden dat de leden vooral verwachten dat ‘de vereniging’ hun werk in de spotlight zet. In een eerste poging om op een informele manier duidelijkheid te krijgen over het verwachtingspatroon, hebben we tijdens een GBK-middag (met presentaties van alle lopende projecten) in juni een vragenlijst uitgedeeld aan de aanwezige leden. De respons? Eén lid heeft de moeite genomen de vragen te beantwoorden. Een poging om de taskforce te evalueren middels een commissie is mislukt. De leden die wij op het oog hadden voor deze taak voelden niet de behoefte om er aan mee te werken. Uiteindelijk heeft het bestuur in een open gesprek met alle actieve leden van de vereniging (als commissielid of curator) de taskforce en haar aanbevelingen geëvalueerd. De belangrijkste conclusie van de Taskforce in 2012 was:

Om het bestaansrecht van de GBK te bewijzen, om ervoor te zorgen dat leden met plezier tentoonstellingen maken en activiteiten organiseren en om ervoor te zorgen dat zij trots zijn op hun lidmaatschap moet de GBK haar leden de ruimte (terug)geven.

Een helder uitgangspunt, met volop ruimte voor initiatieven van de leden, maar wij moeten concluderen dat er in de praktijk onvoldoende van terecht komt. Het oude idee dat de GBK een organisatie is die alles op zich neemt en de kunstenaar vertegenwoordigt, leeft blijkbaar nog volop bij de leden. Bestuursleden nemen deel aan commissies en zorgen daarmee voor de verbinding tussen deze twee kanten van de zaak. In de huidige situatie blijken zij echter de drijvende kracht van de commissie te vormen en dat is niet de lijn zoals ingezet door de Taskforce. Een van de belangrijkste conclusies van de Taskforce was immers dat het GBK een beroepsvereniging is: dit betekent dat men er vanuit mag gaan dat haar leden professionele beroepsbeoefenaars zijn die zich bewust zijn van het fenomeen cultureel ondernemerschap. Een actieve houding wordt beloond; Mogelijkheden creëren is kansen krijgen.

Kortom: de huidige werkwijze van de GBK werkt niet.

Het bestuur was van plan om een voorstel te presenteren aan de ALV om het anders te doen. Maar de realiteit is weerbarstiger dan gedacht. Onlangs heeft José Sprenkels haar taken als secretaris per direct neergelegd. De bestuurstermijn van Robert Derksen (penningmeester) en Marga Knaven (kunstenaar-lid) zit erop en beiden zijn niet beschikbaar voor een tweede termijn. De termijn van Casper Verborg loopt begin juli af, ook hij ambieert geen tweede termijn. Dat betekent dat er momenteel een eenmansbestuur is. Dat is totaal onhoudbaar en onwerkbaar.

Het is tijd voor de leden om op te staan! Zij moeten nu laten zien zich voor de GBK te willen inzetten. Het heeft geen zin om buiten de vereniging op zoek te gaan naar enthousiasme, dat moet eerst van binnenuit komen. Anders moet de conclusie getrokken worden dat de vereniging geen bestaansrecht meer heeft.Vrijdag 5 februari 2016

Inloop 19:30
Aanvang 20:00

Locatie

Galerie Bart (Honigcomplex)
Waalbandijk 14C
6541 AJ te Nijmegen

Bijlagen (klik op de tekst)

- verslag ALV 30-01-2015

- financieel jaaroverzicht 2014

- (voorlopig) financieel jaaroverzicht 2015

- jaarverslag 2015


Agenda

19:30

- Ontvangst

20:00

- Opening, vaststellen agenda

- Vaststellen verslag ALV 30 januari 2015

- Ter stemming: financieel jaarverslag 2014

- Ter stemming: (voorlopig) financieel jaarverslag 2015

- Ter stemming : jaarverslag 2015

- Mededeling: aflopende bestuursperiode

- Nieuwe plannen van het bestuur

- WVTTK

22:00

- Borrel

 beeld
 beeld

NIEUWS