beeld

De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel op 30 januari!!


De Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2015 wordt op de vertrouwde locatie van de Trans 6 gehouden. Deze avond zijn er diverse wijzigingen in het bestuur. We verwelkomen Neel Diekema (curator CODA) als bestuurslid en José Sprenkels (kunstenaarslid) als secretaris. Na twee jaar onze voorzitter te zijn geweest heeft Rita Weeda besloten afscheid te nemen van het bestuur. We introduceren het huidige bestuurslid Casper Verborg als haar opvolger. We stemmen over de jaarrekening 2014 en bespreken de conceptbegroting van 2015. Ook komen er nieuwe projecten ter tafel, zoals de expositie tijdens de kunstfietsroute in april.
Uiteraard is er aan het begin van de avond en na afloop ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Graag tot ziens op vrijdag 30 januari, en we hopen op een grote opkomst!!

Hartelijke groeten,
Het bestuur

Robert Derksen (penningmeester), Marga Knaven (kunstenaarslid), Casper Verborg (kunstenaarslid)
en Rita Weeda (voorzitter)


Vrijdag 30 januari 2015

Inloop 19:30
Aanvang 20:00

Locatie

Het (voormalig) MEE gebouw
Trans 6
6811 HR te Arnhem


Bijlagen

Conceptverslag ALV 6 juni 2014 (*1)
Conceptbegroting 2015 (*2)
Jaarverslag 2014 (*3)


Agenda

19:30
- Ontvangst, koffie, thee

20:00

- Opening, vaststellen agenda
- Vaststellen verslag ALV 6 juni 2014(*1)
- Ter stemming: aantreden bestuursleden
  Neel Diekema en José Sprenkels
- Mededeling: aftreden Rita Weeda (voorzitter)
- Ter stemming: aantreden Casper Verborg als
  nieuwe voorzitter
- Presentatie projectcommissie 2014
- Ter stemming: (concept) begroting 2015(*2)
- Ter stemming : jaarverslag 2014(*3)
- presentatie First Art Kit door Bas Fontein
- WVTTK

22:00
- Borrel

NIEUWS