beeld

Nieuws over de status van de GBK, van april tot heden

Na een lange radiostilte praat ik jullie graag bij over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar:

Voorjaar
Begin 2016 schreef het GBK-bestuur een algemene ledenvergadering uit en agendeerde daarvoor de volgende twee punten: 1. Instemmen met het besluit tot opheffing van de GBK; 2. Besluiten over de vereffening van het batig saldo waarbij twee opties ter stemming worden voorgelegd. (optie A: het batig saldo gaat naar Stichting Plaatsmaken; optie B:  het batig saldo gaat naar de leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding werkend lid zijn.)
Op 29 april jl. bleek 62% van alle stemgerechtigde leden een stem te hebben uitgebracht. Van hen stemde 94% in met het besluit tot opheffen en daarvan koos 80% voor het ‘nalaten’ van het batig saldo aan Plaatsmaken.
Naar aanleiding van deze uitkomst besloot het GBK-bestuur de vereniging per 1 januari 2017 op te heffen en het batig saldo in principe aan Plaatsmaken over te maken.

Zomer
Om uit te zoeken om hoeveel geld het precies zou gaan en onder welke voorwaarden Plaatsmaken dat geld zou kunnen krijgen, gaven Casper Verborg (voorzitter GBK) en July Ligtenberg (directeur Stichting Productiehuis Plaatsmaken) Marlies Leupen de opdracht een onderzoek te doen op basis van de volgende onderzoeksvraag: “Hoe kan het nalaten van de GBK-erfenis aan Plaatsmaken van meerwaarde zijn voor zowel de huidige kunstenaar-leden van de GBK als Plaatsmaken zelf?”
Casper en July spraken af dat Plaatsmaken op grond van dit haalbaarheidsonderzoek een besluit zou nemen over het al dan niet accepteren van het batig GBK-saldo met de bijbehorende GBK-voorwaarden en verwachtingen van de huidige GBK-leden.

Najaar
Om de wensen en verwachtingen van de huidige GBK kunstenaar-leden te peilen, stuurde Marlies Leupen op 1 november jl. een online enquête naar de 146 stemgerechtigde leden van de GBK. Van hen retourneerden 66 leden de enquête (= 41% van het totaal aantal stemgerechtigde leden, = 73% van het aantal stemgerechtigde leden dat bij de ALV een stem uitbracht over al dan niet opheffen van de GBK).
De respondenten (voor zover niet anoniem) vertegenwoordigen de volgende regio’s: Nijmegen e.o. (23), Arnhem e.o. (17), De Vallei West-Veluwe (7), Stedendriehoek (6), Achterhoek (5), Rivierenland (1), buiten Gelderland (1). Marlies verwerkte een samenvatting van de reacties in bijgaand haalbaarheidsonderzoek (zie bijlage 2).

Reactie Plaatsmaken
Eind november liet (de Raad van Toezicht van) Plaatsmaken weten dat zij het batig saldo te minimaal acht om op een juiste wijze diensten te ontwikkelen die recht doen aan de wensen van de leden.
Voor Plaatsmaken gaven drie redenen de doorslag:

 • De GBK en haar leden hebben de nadrukkelijke wens om Het Klooster in Tiel en het Dijkmagazijn in Winssen als expositieplek te continueren. Na uitgebreide bespreking heeft Plaatsmaken geconcludeerd: het exploiteren van tentoonstellingsruimten past niet binnen de doelstellingen van Plaatsmaken.
 • De GBK-leden geven aan prijs te stellen op een nieuwe website waar zij presentatieruimte krijgen. Zo’n website zou in principe passen bij Plaatsmaken, maar de Raad van Toezicht voorziet dat er te weinig budget is / zal komen om een dergelijke site te ontwikkelen en bij te houden.
 • Verwachting-management: de Raad van Toezicht voorziet teleurstelling bij de leden op het moment dat Plaatsmaken met te minimale middelen zou proberen tegemoet te komen aan de verschillende wensen.

De RvT bedankt de GBK-leden voor het vertrouwen dat zij in Plaatsmaken gesteld hebben.

Conclusie GBK-bestuur
De reactie van Plaatsmaken heeft ons verrast. Wij - Antoinette Schepens, Coen Vernooij, Cor Litjens, Gabi Rets, Marga Knaven, Marlies Leupen, Ria Roerdink, Rogier Janssen en ondergetekende hebben deze afwijzing niet zien aankomen.
Op 2 december hebben we met elkaar besproken wat er nu moet gebeuren nu Plaatsmaken het batig GBK-saldo met de bijbehorende GBK-voorwaarden en verwachtingen van de huidige GBK-leden niet heeft geaccepteerd.
Na uitgebreid overleg zijn we unaniem tot de conclusie gekomen dat er nu niets anders meer rest dan het organiseren van een afscheidsfeest, daarna het batig saldo onder de huidige leden te verdelen (optie B) en vervolgens de vereniging op te heffen. Hoe groot het batig saldo is, valt op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Eerst moeten alle nog lopende verplichtingen worden afgehandeld (o.a. de afronding van het project Afdeling Kunst, onderhoud aan het Dijkmagazijn, bank- en verzekeringskosten). De teruggave zal naar schatting in de orde van grootte van de dit jaar betaalde contributie zijn.

Als toelichting op het bestuursbesluit:
Alternatieve opties die ter tafel kwamen, maar na bespreking verworpen zijn:

Organiseren van een slotmanifestatie:
Bij de laatste nieuwe ledententoonstelling die de GBK in 2015 organiseerde, bleek dat het nagenoeg onmogelijk is om leden te motiveren actief mee te helpen in de benodigde voorbereiding en organisatie. Een herhaling van zetten is niet reëel en niet wenselijk.

Uitbrengen van een afrondende publicatie
Om tot een bevredigende publicatie te komen, is zeer veel tijd en geld nodig. Het batig saldo is niet toereikend en de beschikbare energie evenmin.

Over de planning van het opheffen van de GBK
Voorjaar 2017

 • Afronden project Afdeling Kunst.
 • Gemeente Tiel continueert haar subsidiëring voor programmering van Het Klooster in 2017. Cor Litjens kan zijn werk als programmeur en coördinator voortzetten onder een nog nader te bepalen rechtspersoon in Tiel.
 • Huurcontract Dijkmagazijn laten overschrijven op naam van Antoinette Schepens. Antoinette continueert het beheer van het Dijkmagazijn zoals zij het in 2008 ook begon (als o.a. expositieplek).
 • Opheffen website gbk.nl.
 • Bestemming regelen voor reeds afgeschreven GBK-beamers (waarvan er één niet meer functioneert)
 • Organiseren afscheidsfeest.
 • Officiële balans en winst- en verliesrekening laten opstellen.
 • Verdelen batig saldo onder de huidige kunstenaar-leden van de GBK.
 • Opheffen verzekering GBK.
 • Uitschrijven bij de KvK.
 • Opheffen antwoordnummer en postbus GBK.
 • Opheffen bankrekening GBK.
 • Lopend archief GBK opslaan bij Casper Verborg (historisch archief GBK was al in bezit van Plaatsmaken).

Ik houd jullie op de hoogte van de verdere afhandeling.

Met hartelijke groet,

Casper Verborg, voorzitter GBK


Bijlage 1: Statuten GBK
Bijlage 2: 161214 Haalbaarheidsonderzoek

NIEUWS